address
menu

  - หน้าแรก
  - เกี่ยวกับองอาจ คาเดท
  - หลักสูตรการเรียนการสอน
     คอร์สนักเรียนเตรียมทหาร

  - หลักสูตรการเรียนการสอน
     คอร์สนายร้อยตำรวจหญิง
     และพยาบาล 4 เหล่าทัพ

  - วีธีการสมัครเรียน
  - ติดต่อสอบถาม
  - ผลงานและความภาคภูมิใจ
  - สถานที่ตั้ง
  - ภาพกิจกรรม
  - เว็บบอร์ด
  - เส้นทางการเข้ามาเป็นนักเรียน
     นายร้อย

  - สถิติแสดงผลการสอบ
menu

  - กระทรวงกลาโหม
  - กองบัญชาการทหารสูงสุด
  - โรงเรียนนายร้อย จปร.
  - โรงเรียนนายเรือ
  - โรงเรียนนายเรืออากาศ
  - โรงเรียนจ่าอากาศ
  - โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
  - โรงเรียนนายร้อยตำรวจหญิง
  - โรงเรียนเตรียมทหาร
  - โรงเรียนช่างฝีมือทหาร
  - วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ
  - วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
  - วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ
  - วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ
 

 


เปิดติวเข้มเข้าเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจหญิง
และนักเรียนพยาบาลทั้ง 4 เหล่าทัพ(วุฒิปริญญาตรี)
สำหรับนักเรียนหญิง ชั้น ม. 4 , ม. 5 , ม. 6 ที่มีอายุไม่เกิน 21 ปี


คอร์สตลอดปีเริ่มเรียนเดือน พฤษภาคม
2552 – มีนาคม 2553


หลักสูตรนักเรียนนายร้อยตำรวจหญิง

 

นายร้อยตำรวจหญิง

แนวการสอน
          ด้านวิชาการสถาบันสอนสดเนื้อหาวิชาการทุกวันแบบเจาะลึกเนื้อหาในช่วงชั้นที่ 4 (ม.4 , ม.5 , ม.6)
วิชา วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ) คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และภาษาไทย เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการสอบคัดเลือกเข้าโรงเรียนนายร้อยตำรวจ โดยสถาบันฯ จัดติวแนวข้อสอบ และฝึกการทำแบบทดสอบทุกรายวิชา เพื่อให้นักเรียนสามารถควบคุมเวลาในการทำแบบทดสอบได้ถูกต้องภายในเวลาที่กำหนด

          ด้านร่างกาย สถาบันพาไปฝึกพละศึกษา (วิ่ง 1,000 เมตร + ว่ายน้ำ 50 เมตร) สำหรับใช้ในการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจ ในรอบที่สอง โดยมีการฝึกร่างกายตลอดปี 

สำหรับนักเรียนชั้น ม. 6 มีการเรียนการสอนทุกวัน ไม่มีวันหยุดเป็นระยะเวลา 11 เดือน ดังนี้
คอร์สตลอดปี ม.6 เรียน 11 เดือน (พ.ค. – มี.ค.) จนถึงสอบเสร็จ เรียนทุกวัน

เรียน
วันจันทร์ – ศุกร์  
เวลา 17.00 – 18.30 น.
วันเสาร์ – อาทิตย์ 
เวลา 09.00 – 12.00 น
วันอาทิตย์ฝึกพละ + ว่ายน้ำ เวลา 13.00 – 15.00 น. เดือนละ 2 ครั้ง

สำหรับนักเรียนชั้น ม. 4 , ม.5 มีการเรียนการสอนในวันเสาร์-อาทิตย์เป็นระยะเวลา 11 เดือน ดังนี้
คอร์สตลอดปี ม.4 , ม.5 เรียน 11 เดือน (พ.ค. – มี.ค.) จนกระทั่งถึงปีที่สามารถสอบได้

เรียน
วันเสาร์ – อาทิตย์  
เวลา 09.00 – 12.00 น.
วันอาทิตย์ฝึกพละ + ว่ายน้ำ เวลา 13.00 – 15.00 น. เดือนละ 2 ครั้ง

สอนทุกรายวิชาที่ต้องใช้ในการสอบ ได้แก่ วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และภาษาไทย พร้อมฝึกพละที่ใช้ในการสอบ (วิ่ง + ว่ายน้ำ)

 


 

หลักสูตรนักเรียนพยาบาลทั้ง 4 เหล่าทัพ
ได้แก่ พยาบาลทหารบก , พยาบาลทหารอากาศ , พยาบาลทหารเรือ และพยาบาลตำรวจ


หลักสูตรนักเรียนพยาบาลทั้ง 4 เหล่าทัพ

แนวการสอน
          สถาบันติวเข้มในรายวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ) ภาษาอังกฤษ สังคม และภาษาไทย เพื่อปรับคะแนน GPA และ GPAX ทำคะแนน O – Net , GAT และ PAT ให้อยู่ในเกณฑ์การคัดเลือกเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยพยาบาลทั้ง 4 เหล่าทัพ สถาบันแนะแนววิธีการสอบสัมภาษณ์ การทดสอบสุขภาพจิต การดูแลสุขภาพร่างกาย

 

สำหรับนักเรียนชั้น ม. 6 มีการเรียนการสอนทุกวัน ไม่มีวันหยุดเป็นระยะเวลา 11 เดือน ดังนี้
คอร์สตลอดปี ม.6 เรียน 11 เดือน (พ.ค. – มี.ค.) จนถึงสอบ เรียนทุกวัน

เรียน
วันจันทร์ – ศุกร์  
เวลา 17.00 – 18.30 น.
วันเสาร์ – อาทิตย์ 
เวลา 09.00 – 12.00 น

สำหรับนักเรียนชั้น ม. 4 , ม.5 มีการเรียนการสอนในวันเสาร์-อาทิตย์เป็นระยะเวลา 11 เดือน ดังนี้
คอร์สตลอดปี ม.4 , ม.5 เรียน 11 เดือน (พ.ค. – มี.ค.) จนกระทั่งถึงปีการศึกษาที่สอบ

เรียน
วันเสาร์ – อาทิตย์  
เวลา 09.00 – 12.00 น.

สอนทุกรายวิชาที่ต้องใช้ในการสอบ ได้แก่ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์(ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ) ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษาและภาษาไทย เพื่อปรับคะแนน GPA และ GPAX ทำคะแนนสอบ O - Net , GAT , PAT  สถาบันแนะแนววิธีการสอบสัมภาษณ์ การทดสอบสุขภาพจิต และการดูแลรักษาสุขภาพ

  
สถาบันกวดเข้าเตรียมทหาร องอาจ คาเดทเซ็นเตอร์เชียงใหม่
(ตรงข้ามวัดช่างแต้ม สี่แยกไฟแดงโรงเรียนพุท ธิโศภน อ.เมือง จ.เชียงใหม่)
โทร. 053-278311, 081-8811476, 081-8823691